Adaptive Machining System (IGT-AMS) 自适应加工系统     “自适应加工系统”能够实时监测机床的加工过程信号,并分析当前加工状态,从而自动调整加工工艺参数达到最优化配置,提升加工效率和产品品质。
客户收益: ◎缩短加工时间,降低加工成本10%以上
◎加工过程优化,可提高良率10%以上 ◎减少人工成本和管理成本
产品特征与优势: ◎根据实时加工状态,自动调整 ◎工艺参数优化配置 ◎安装和设置方便
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
系 统 组 成
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
效 率 提 升
效 率 提 升